การประยุกต์ใช้ A I ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์

แนวคิดของการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลายเพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการคุ้มครองเด็กเป็นหลัก ที่สำคัญ แนวคิดของกลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

รวมถึงรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมด้านสาธารณสุขและการป้องกันอาชญากรรมเชิงสถานการณ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายแนวคิดการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ AI กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมที่นำเสนอได้รับการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการป้องกันสามระดับ ได้แก่ การป้องกันระดับปฐมภูมิ การป้องกันขั้นทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ

Scroll to Top